УПРАВА

НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЛСТВО

Декан

Проф. д-р Сашо Коруновски

Декан

Продекан
Продекан

Проф. д-р Лидија Симонческа

Продекан за финансии

Проф. д-р Цветко Андреески

Продекан за настава

 

 

Организациона шема можете да најдете тука.
 

 

 

 

MON
Tempus
Erasmus