ОРГАНИЗАЦИЈА
АКРЕДИТАЦИИ
 
 

 

ОБЈАВЕНИ МАГИСТЕРСКИ И ДОКТОРСКИ ТРУДОВИ

 

 

 

Кандидат

 

Датум на објавување

 

 
- Магистерски труд Елена Петкоска
17.09.2014
2014
- Магистерски труд Владо Шапкароски
19.09.2014
2014
- Докторски труд Билјана Димоска
20.09.2014
2014
- Магистерски труд Анита С Парулеска
30.09.2014
2014
- Магистерски труд Билјана Јовческа
09.10.2014
2014
- Магистерски труд Олгица Стојановска
17.10.2014
2014
- Магистерски труд Јелена Савиќ
18.10.2014
2014
- Магистерски труд Енио Митре
18.10.2014
2014
- Магистерски труд Вања Грков
18.10.2014
2014
- Магистерски труд Наташа Вероновска
03.11.2014
2014
- Магистерски труд Зорица Богојовска
03.11.2014
2014
- Магистерски труд Милка Трпеноска
17.11.2014
2014
- Магистерски труд Даниела Трпоска
27.11.2014
2014
- Докторски труд Арменд Пушкуле
10.12.2014
2014
- Магистерски труд Никола Вељаноски
13.01.2015
2015
- Магистерски труд Марија Петровска
15.01.2015
2015
- Магистерски труд Љубинка Корабоска
30.01.2015
2015
- Магистерски труд Елена Ангелевска
10.02.2015
2015
- Магистерски труд, Елена Станкоска
20.03.2015
2015
- Магистерски труд, Ајсељ Муаремоска
06.06.2015
2015
- Магистерски труд, Анета Трпоска
11.06.2015
2015
- Магистерски труд, Ненад Радовановиќ
30.06.2015
2015
- Магистерски труд, Нина Терзијаноска
01.07.2015
2015
- Магистерски труд, Глорија Глигороска
03.09.2015
2015
     
     
 

 

 

 

 

MON
Tempus
Erasmus
   
 
Loading