ОРГАНИЗАЦИЈА
АКРЕДИТАЦИИ
АКТИ
 
НАСТАВЕН КАДАР
   

Редовни професори:

Вонредни професори:

д-р Софронија Миладиноски

д-р Јован Стојаноски

д-р Гордана Речкоска

д-р Цветко Андреески

д-р Миладин Крстаноски

д-р Ристо Речкоски

д-р Лилјана Баткоска

д-р Братислав Милошевиќ

д-р Стојан Велкоски

д-р Климе Попоски

д-р Науме Мариноски

д-р Васко Речкоски

д-р Деса Косаркоска

д-р Јаготка Стрезовска

д-р Митре Аврамоски

д-р Зоран Тунтев

д-р Лидија Симонмческа

д-р Ирина Петровска

д-р Пере Аслимоски

д-р Ивица Смиљковски

д-р Ристо Гогоски

д-р Ангела Василеска

д-р Симона Мартиноска

д-р Сашо Коруноски

д-р Јованка Билјан

 

д-р Габриела Ракичевиќ

 
д-р Мирјана Секуловска  
д-р Јове Кекеноски  
д-р Иванка Нестороска  
   

Доценти:

Виш лектор:

д-р Катерина Ангелевска-Најдеска

д-р Елена Цицковска

д-р Вера Караџова

 

д-р Васо Цуцулески

Асистенти :

д-р Данијела Смилевска

д-р Снежана Дичевска

 

д-р Александар Трајков

 

д-р Татјана Димоска

д-р Лариса Василеска

 

 
 
   

 

 

 

 

MON
Tempus
Erasmus