ПОЧИТУВАНИ ИДНИ СТУДЕНТИ

 

Во градот на Словенскиот универзитет, нашиот Факултет постои веќе 4 децении. Факултетот за туризам и угостителство Ви нуди извонредни услови за стекнување на адекватни знаења од областа на услужните дејности кои се во силен подем во светската економија.

Мирната и пријатна крајезерска средина во која се лоцирани Факултетот и Студентскиот дом се прилика кој ретко кој друг факултет може да Ви ја овозможи. Покрај студирањето на нашиот Факултет во Охрид, Ви нудиме можност за дисперзирани студии во Велес.

 

ЗОШТО ДА НЕ ИЗБЕРЕТЕ НАС

 

целосна имплементација на Болоњската декларација

диплома со академски степен (Bachelor)

студирање по Европски кредит трансфер систем (ЕКТС)

меѓународна мобилност во наставниот процес

стипендии за најдобрите студенти

можност за студирање на рати

 

Доколку сме Вашиот избор, подготвени сме заедно да ја креираме Вашата професионална иднина.

 

ИНФОРМАЦИИ ЗА УПИС

 

 

 

 

 

 

БРОЈ НА СТУДЕНТИ

 

Единици

Редовни во државна квота

Износ на партиципац ија (ЕУР)

Редовни со кофинансир ање

Износ на кофинансир ање (ЕУР)

Вонредни

Износ на кофинансир ање за вонредни

Вкупен број на студенти

УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ - ЧЕТИРИГОДИШНИ

ФАКУЛТЕТ ЗА ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЛСТВО - ОХРИД со дисперзирани студии во Велес

240

100/200

135

100/400

70

400

445

Студиска програма за туризам - Охрид

50

200

30

400

20

400

100
Студиска програма за туризам - Крушево 20 100 0 100     30

Студиска програма за осигурување - Охрид

20 200 10 400     30

Студиска програма за хотелско-ресторанска насока - Охрид

10 200 20 400     35
Менаџмент во услужен сектор - Охрид 30 200 20 400 10 400 60
Менаџмент во услужен сектор – Гевгелија 30 100 20 100 10 400 60

Студиска програма за царина и шпедиција -Охрид

10 200 5 400     15
УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ - ТРИГОДИШНИ

Студиска програма за гастрономија, исхрана и диететика - Охрид

20 200 10 400 10 400 40

Студиска програма за гастрономија, исхрана и диететика - Битола

20 100 10 100 10 400 40
Хотелско-ресторански менаџмент - Охрид 20 200 10 400     30
Хотелско-ресторански менаџмент - Велес 20 100 10 100 10 400 40

 

 

 

РОКОВИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ И ЗАПИШУВАЊЕ

 

Пријавувањето и запишувањето на кандидатите во првиот, вториот и третиот уписен рок на сите единици на Универзитетот, се врши во следниве термини:

 

Прв уписен рок

Втор уписен рок

Трет уписен рок

Пријавување на кандидатите

15 и 16.08.2013
3 и 4.09.2013
17.09.2013

Објавување прелиминарна ранг-листа

21.08.2013
09.09.2013
18.09.2013

Објавување решение за прием на кандидатите

26.08.2013
11.09.2013
19.09.2013

Запишување на кандидатите

29 и 30.08.2013
12 и 13.09.2013
20.09.2013

 

 

ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ И ЗАПИШУВАЊЕ

 

При пријавувањето за запишување на единиците на Универзитетот, кандидатите ги поднесуваат следниве документи:

 

1. Пријава за запишување

2. Оригинални свидетелства од сите класови

3. Оригинално свидетелство за завршено средно образование

4. Документ-диплома за положена државна матура или за положена училишна матура или за положен завршен испит

5. Извод од матичната книга на родените

6. Доказ за државјанство на РМ (уверение или решение)

7. Кандидатите кои конкурираат за запишување како вонредни студенти ги поднесуваат освен горните и документите назначени во глава III, точка 3

8. Кандидатите кои конкурираат за запишување со завршено сродно високо или вишо образование поднесуваат и соодветно уверение или диплома, а кандидатите во категоријата за паралелно студирање поднесувааат соодветно уверение за статус на студент на сроден факултет, студиска група или насока

9. Потврда за уплатени 300 денари на жиро сметка на факултетот - високата школа за манипулативни трошоци. Примерок на уплатница тука.

 

Напомена: Бидејќи пријавувањето се врши со оригинални документи, пожелно е кандидатите пред пријавувањето, да направат преписи од документите за своите потреби.

 

 

 

 

При запишувањето, примените кандидати поднесуваат:

 

1. индекс и студентска легитимација

2. три фотографии (2 – 3,5х4,5см. и 1 - 2х3см.)

3. пријавни листови

4.  потврда за уплатени  150 денари  - солидарен фонд на студентите за
Студентски парламент за потпорно здравствени, рекреативни, спортски
активности за студентите на Универзитетот „Св. Климент Охридски“  - Битола;
Здружение Студентски парламент на жиро сметка: 500-0000002037-27 –
Стопанска банка Битола; ЕДБ: 4002991125091

5.  Потврда за уплатени  50 денари  наменски средства за културно-уметнички
потреби на студентите, банка НБРМ на трезорска сметка 100000000063095,
сметка на буџетски корисник: 160010509678867, ЕДБ: 4002979132007, Приходно
конто 723012, програма 42

6. Потврда за уплатени 300 денари за студентски гласила и за други потреби на
студентите во наставно-образовниот процес, банка НБРМ на трезорска сметка
100000000063095, сметка на буџетски корисник: 160010509678848, ЕДБ:
4002979132007, Приходно конто 723012, програма 42

7.  Потврда за уплатени  1000 денари  за функционирање и развој на
Универзитетот „Св. Климент Охридски“  - Битола, банка  - НБРМ на трезорска
сметка: 100000000063095, сметка на буџетски корисник: 160010509678852, ЕДБ:
4002979132007, Приходно конто: 723012 Програма 42

8.  Потврда за уплатени средства за партиципација или за кофинансирање на
жиро сметката на соодветната единица на Универзитетот.

 

 

 

 

За дополнителни информации проверете во Конкурс.

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФО - ЦАРИНА И ШПЕДИЦИЈА I Циклус

 

ИНФО - ТУРИЗАМ 4 ГОДИШНИ СТУДИИ I Циклус

 

ИНФО - ОСИГУРУВАЊЕ 4 ГОДИШНИ СТУДИИ I Циклус

 

ИНФО - МЕНАЏМЕНТ ВО УСЛУЖЕН СЕКТОР 4 ГОДИШНИ СТУДИИ I Циклус

 

ИНФО - ХОТЕЛСКО РЕСТОРАНСКА 3 ГОДИШНИ СТУДИИ I Циклус

 

ИНФО - ГИД 3 ГОДИШНИ СТУДИИ I Циклус
 
 
КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ ВО АКАДЕМСКАТА 2013/2014 ГОДИНА
ЛИСТА НА ЕКСТЕРНИ И ИНТЕРНИ ПРЕДМЕТИ ОД ДРЖАВНАТА МАТУРА
ОПРЕДЕЛЕНИ ОД ЕДИНИЦИТЕ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ