МЕНАЏМЕНТ НА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ
 

ЦАРИНА И ШПЕДИЦИЈА

 

Студиската програма Царина и шпедиција профилира кадри кои, во согласност со концептот на модерното универзитетско образование за непосредно поврзување на теоријата и практиката, се стекнуваат со знаења и вештини за царинско, шпедитерско, надворешно-трговско и девизно работење; за работење во претпријатија за меѓународен транспорт и во осигурителни компании; за ангажирање во органите на државната управа (царинска служба, економски ресори во пооделни министерства и сл.); во одделни стопански асоцијации итн.

Студентите кои ќе дипломираат на I циклус добиваат назив Дипломиран менаџер по царина и шпедиција (BA in Customs and freight forwarding), а оние што ќе ги завршат студиите од II циклус се стекнуваат со назив – Магистер по царина и шпедиција (MA in Customs and freight forwarding).

 

 

СТУДИСКА ПРОГРАМА ЦАРИНА И ШПЕДИЦИЈА КРАТОК ОПИС

 

СТУДИСКА ПРОГРАМА ЦАРИНА И ШПЕДИЦИЈА 2 ЦИКЛУС 1 ГОДИШНИ СТУДИИ - КРАТОК ОПИС

 

 

ЕЛАБОРАТ ЦАРИНА И ШПЕДИЦИЈА

 

 

MON
Tempus
Erasmus
   
Loading