МЕНАЏМЕНТ НА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ
 

БЕЗБЕДНОСТ И ФИНАСИСКА КОНТРОЛА

 

Студиската програма Безбедност и финансиска контрола овозможува да се развие, прошири и унапреди знаењето од економските, безбедносно-криминалистичките и кривично-правните науки и да се поттикне практичната примена на ваквите знаења преку едуцирање на кадри кои ќе бидат вклучени во реформирањето на финансискиот, даночниот, царинскиот и безбедносниот систем, согласно стандардите на развиените земји.

Студентите кои ќе дипломираат на I циклус добиваат назив Дипломиран на Безбедност и финансиска контрола (BA in Security and financial control), а оние што ќе ги завршат студиите од II циклус се стекнуваат со назив – Магистер од областа на Безбедноста и финансиската контрола (MA in Security and Financial control)

 

 

ЕЛАБОРАТ БЕЗБЕДНОСТ И ФИНАСИСКА КОНТРОЛА

 

Bookmark and Share

 

 

MON
Tempus
Erasmus
   
Loading