Решенијата за акредитација на студиски програми на Првиот циклус тригодишни универзитетски студии на Факултетот за туризам и угостителство -Охрид при Универзитетот “Св.Климент Охридски“ -Битола

 

Решенија download

 

UPISI

КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ ВО АКАДЕМСКАТА 2011/2012 ГОДИНА
 

- Конкурс за запишување студенти на втор циклус универзитетски студии (постдипломски) во акдемската 2010/2011 година