АДМИНИСТРАЦИЈА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPISI

 

 

 
КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ ВО АКАДЕМСКАТА 2011/2012 ГОДИНА
 

- Конкурс за запишување студенти на втор циклус универзитетски студии (постдипломски) во акдемската 2010/2011 година